Guzva na krovu, Kazahstan sa nomadi.hr 🙂 #nomadihr
objavljeno na Nomadi.hr – daleka putovanja i pustolovine